Fjárhagsáætlun Grundarfjarðarbæjar A- og B-hluta sjóða fyrir árið 2018, ásamt áætlun áranna 2019-2021 var samþykkt á fundi bæjarstjórnar 14. des. sl.

  • • Heildartekjur sveitarfélagsins eru áætlaðar 1.034,4 m.kr. Laun eru áætluð 535,7 m.kr., önnur rekstrargjöld 347,1 m.kr. og afskriftir 52,8 m.kr. Rekstrarniðurstaða er því jákvæð um 98,8 m.kr., fyrir fjármagnsliði. Fjármagnsgjöld eru áætluð 70,3 m.kr., þannig að þegar tekið hefur verið tillit til þeirra er rekstrarniðurstaða samstæðunnar í heild jákvæð um 28,4 m.kr.
  • • Í sjóðsstreymisyfirliti áætlunarinnar kemur fram að veltufé frá rekstri er 118,0 m.kr. Þessi fjárhæð nýtist til afborgana lána og nauðsynlegra fjárfestinga sem brýnt er talið að ráðast í á árinu 2018.
  • • Ráðgert er að fjárfestingar nettó verði 116,9 m.kr., afborganir lána 106,9 m.kr. og að tekin verða ný lán að fjárhæð 60 m.kr. Gengið er á handbært fé um 45,7 m.kr. sem í upphafi árs er ráðgert að sé 64,8 m.kr. Handbært fé í árslok ársins 2018 er því áætlað 19,1 m.kr. gangi fjárhagáætlun ársins 2018 fram eins og ráðgert er.
  • • Eins og fram hefur komið er ráðgert að verja 16,9 m.kr. í framkvæmdir. Helst er þar að nefna lagfæringar á húsnæði leikskólans, áframhaldandi lagfæring á húsnæði grunnskólans, bætt íþróttaaðstaða, leikdót á útisvæði, gatnagerð og gangstéttir, göngustígur um Paimpolgarð frá Hrannarstíg að Borgarbraut við skólann, nauðsynlegar lagfæringar í samkomuhúsi, áframhaldandi vinna að nýju aðalskipulagi fyrir sveitarfélagið, sem ráðgert er að verði lokið á komandi vori, verklok á þakviðgerðum íbúða Eldri borgara að Hrannarstíg 18 og lagfæringar innandyra, lagfæring bæjargirðinga, tjaldstæðis og annarra eigna sveitarfélagsins. Auk þessa verður keyptur búnaður fyrir skóla, áhaldahús og slökkvistöð. Að lokum þá er gert ráð fyrir að hafist verði handa við byggingu viðbyggingar við svokallaðan Norðurgarð hafnarinnar. Vonast er til að fjárframlag fáist til þess að hefja framkvæmdir á komandi ári. Auk fleiri atriða sem ekki eru talin upp hér.

Meginmarkmið áætlunarinnar er að sinna vel allri grunnstarfsemi sveitarfélagsins og vinna að nauðsynlegu viðhaldi og framkvæmdum. Jafnframt er brýnt að lækka skuldir enn frekar en orðið er.

Áfram verður unnið að hagræðingu hinna mismunandi rekstrarþátta sveitarfélagsins og þar verður sérstaklega kallað eftir liðsinni forstöðumanna og starfsfólks bæjarins. Ljóst er að bestur árangur næst í þeim efnum ef allir starfsmenn vinna saman að því að reka samfélagið sitt á sem hagkvæmastan hátt. Takist að láta alla þætti ganga fram eins og áætlað er fyrir í fjárhagsáætlun Grundarfjarðarbæjar árið 2018 og einnig áranna 2019-2021 þá geta Grundfirðingar litið björtum augum til framtíðarinnar. Að lokum er öllu starfsfólki sem komið hefur að þessari vinnu þakkað fyrir vel unnin störf.

Þorsteinn Steinsson

bæjarstjóri